Mẫu đơn cho Ban Cố vấn Hệ thống Phòng chống Vô gia cư

Ban Cố vấn Hệ thống Phòng chống Vô gia cư là một nhóm mới gồm những người tham gia hiện tại và trước đây trong Hệ thống Phòng chống Vô gia cư của Hạt Santa Clara. Hệ thống Phòng chống Vô gia cư là một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn quận hoạt động để ngăn chặn các gia đình trở thành người vô gia cư. Để biết thêm thông tin về Ban Cố vấn Hệ thống Phòng chống Vô gia cư.

Các tổ chức phi lợi nhuận này sẽ làm việc với Ban Cố vấn để thực hiện các cải tiến đối với Hệ thống Phòng chống Vô gia cư và tạo ra trải nghiệm tốt nhất có thể cho các gia đình. Ban Cố vấn là một nhóm mới thành lập, và các thành viên sẽ là tiếng nói quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp phản hồi và đề xuất.

Vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi ngắn dưới đây nếu bạn muốn được coi là thành viên Ban Cố vấn. Không có cam kết thời gian nhất định để tham gia, và không cần kinh nghiệm hội đồng quản trị trước. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi các điểm mở ra.

Cám ơn sự quan tâm của bạn!

Mẫu đơn cho Ban Cố vấn Hệ thống Phòng chống Vô gia cư

  • Câu hỏi tùy chọn

    Các câu hỏi sau đây được yêu cầu để cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và đảm bảo có sẵn các phương tiện thích hợp để hỗ trợ các thành viên Ban Cố vấn.